Regulamin

§ SŁOWNICZEK

1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – Doradztwo Ecommerce Maresz Szekely, adres ul. Wspólna 1S 45-839 Opole, Opolskie NIP 749-19-84-818 REGON 363443822 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz ePanel;
b) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług między stronami.
c) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.pracowniknagodziny.pl
d) Panel CRM – panel pracy zdalnej znajdujący się na pod adresem https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/. na którym Usługodawca i Usługobiorca ustalają i realizują ustalony zakres działań;
e) Konfigurator Usług – narzędzie znajdujące się pod adresem www.pracowniknagodziny.pl/konfigurator, za pomocą którego, klient wybiera i wycenia usługę oraz jej zakres.
f) Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego, który rozpoczął korzystanie z serwisu;
g) Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.Przedmiotem niniejszego regulaminu jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług audytorskich, doradczych, marketingowych i wdrożeniowych w zakresie handlu i transakcji internetowych e-commerce, których szczegółowy zakres został określony na panelu CRM udostępnionym po wyborze usługi, którą Usługobiorca określa i akceptuje przy użyciu konfiguratora usługi na stronie www.pracowninagodziny.pl lub w wiadomości elektronicznej.

2. Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania usługi oraz, że wszystkie zobowiązania wynikające ze świadczenia usług wykona z najwyższą starannością, przy czym nie może określić jednoznacznych, a jedynie przewidywane efekty wynikające z realizacji usług.

3. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy wszelkie niezbędne informacje i materiały, a także udzielić niezbędnej pomocy w celu należytego wykonania usług.

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Usługobiorcę materiałów i informacji, o których mowa w ust. 3, Usługodawcy przysługuje należne wynagrodzenie zgodne z regulaminem, z tymże termin realizacji prac, o których zostanie przesunięty o czas opóźnienia.

5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219).

6. Usługobiorca na bieżąco będzie mógł obserwować postęp prac Usługodawcy, o których będzie informowany na swoim koncie w Panelu CRM, na platformie https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/

7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi powstanie konieczność wykonania dodatkowych prac, nie objętych zakresem działań ustalonych przez strony po wyborze usługi na panelu CRM, strony potwierdzą w systemie https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/ zakres dodatkowych prac oraz dodatkowy szacowany czas pracy na wykonanie dodatkowej usługi, a także koszt usługi dodatkowej. Rozliczenie za dodatkowe Usługi nastąpi na dotychczasowych zasadach opisanych w par. 2 regulaminu.

8. Platforma CRM https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/ będzie możliwym źródłem komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w obszarze wykonywanych zadań i zgłoszeń, przepływu informacji dotyczących zadań i zgłoszeń, monitorowania i zakładania poszczególnych zadań i zgłoszeń, dotyczących wykonywanych Usług.

9. Platforma CRM https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/ monitoruje czas poświęcony Usługodawcy na wykonanie określonych zadań i zgłoszeń w obszarze wykonywanych Usług i jest podstawą rozliczenia usługi.

10. Usługodawca dodatkowo określa szacowany, czas pracy i koszt poszczególnych działań, wraz z przewidywanym kosztem Usługi za pomocą konfiguratora usługi na stronie www.pracowniknagodziny.pl, w wiadomości mailowej oraz w ustaleniach indywidualnych na panelu CRM.

11. Dodatkowo Usługodawca na koniec okresu rozliczeniowego przedstawi Usługobiorcy szczegółowy raport godzinowy, dotyczący czasu pracy zrealizowanej Usługi, który w przypadku wypracowania większej ilości godzin niż zakładano w ustaleniach wstępnych na panelu CRM, może stanowić podstawę dodatkowego rozliczenia Usługi.

12. W przypadku zmiany nazwy firmy lub formy prawnej działalności gospodarczej niniejszy regulamin automatycznie przechodzi na nowy podmiot prawny i pozostaje aktualna we współpracy z Usługobiorcą.

13. Po opłaceniu faktury proforma za wybraną usługę, Usługodawca udostępnia na wskazany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy dane do logowania się na platformie https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/.

§ 2. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne z góry. W przypadku usługi jednorazowej, zrealizowana płatność będzie podstawą rozpoczęcia świadczenia usługi, w przypadku usługi cyklicznej, faktura proforma będzie wystawiana co miesiąc z góry na określoną przez strony liczbę godzin.

2. Wynagrodzenie dotyczy realizacji przedmiotu usługi wybranej w konfiguratorze Usług na stronie www.pracowniknagodziny.pl lub ustalonej przez email lub ustalonej na panelu CRM i zatwierdzonej przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się opłacić ją w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.

3. W przypadku wypracowania przez Usługodawcę w danym okresie rozliczeniowym większej ilości godzin, niż przewidziano w ustaleniach, Usługobiorca zobowiązuje się wyrównać niedopłatę, zgodnie ze szczegółowym raportem o którym mowa w § 1 ust. 11 niniejszego Regulaminu, wg stawki godzinowej.

4. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Usługobiorcę o wypracowanych godzinach, a Usługobiorca ma możliwość zatrzymania prac projektu lub wyrażenia zgody na kontynuowanie go za dopłatą.

5. Wynagrodzenie przysługuje za czas pracy i za wszelkie podjęte czynności, które są choćby pośrednio związane z przedmiotem ustaleń i podjęte zostały dla osiągnięcia celu pożądanego przez Usługobiorcę, a czas przeznaczony na ich realizację został ujęty w raporcie, o którym mowa w § 1 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

6. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy na podstawie faktury proformy wystawionej na poczet realizacji usługi jednorazowej lub cyklicznej w terminie do 7 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na każdej fakturze.

7. Akceptując regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie oraz udostępnianie faktur elektronicznych, tym samym upoważnia Doradztwo-Ecommerce do przysyłania na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty internetowej lub adres poczty internetowej Osoby Odpowiedzialnej za Płatności powiadomienia o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury.

8. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia, a wynoszącej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług o 23 %.

9. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 2:
a) usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich prac na rzecz Usługobiorcy oraz zablokowania Usługobiorcy możliwości aktywnego korzystania z panelu CRM https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/ (w tym zakładania, komentowania i przeglądania zgłoszeń).
b) usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty i wyznaczeniu mu co najmniej dodatkowego 7-dniowego terminu zapłaty. W powyższym przypadku odstąpienia od świadczenia usług, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić za godziny wykonane na poczet danego miesiąca oraz ewentualne nadgodziny wykonane w miesiącu poprzednim.

10. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

11. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Usługodawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 3. INFORMACJE POUFNE

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do traktowania jako poufnych wszelkich informacji jakie uzyskały w czasie trwania współpracy oraz w związku z wykonywaniem Usługi, co do przedmiotu działalności gospodarczej obu stron i co do warunków Regulaminu, a także do ich nieprzekazywania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony.

2. Informacje poufne są to informacje, jakie Strony będą sobie przekazywać w związku z zawarciem lub wykonywaniem usługi, a które nie mogą być używane dla innych celów niż określone w Regulaminie. Za informacje poufne uważane są wszelkie informacje pisemne lub ustne, bądź zapisane na nośnikach informacji, odnoszące się do działalności gospodarczej Stron; w szczególności informacje techniczne, know-how, organizacyjne, finansowe, prawne i inne mające wartość ekonomiczną, jak i informacje uzyskane od Usługodawcy jako rezultat analizowania lub przetworzenia informacji udostępnionych przez Usługobiorcę, niezależnie od sposobu w jaki zostały udostępnione Stronom lub osobom trzecim działającym w imieniu Stron, zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu świadczenia usług, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego Regulaminu,
b) które Strony uzyskały z innego źródła niż od drugiej Strony bez naruszenia przez nie ani przez to źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności lub,
c) które zostaną ujawnione przez Strony po uprzednim uzyskaniu zgody od drugiej Strony.

3. Strony ustalają, iż w przypadku ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługobiorca zapłaci na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 5 000 zł, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Usługodawcy pisemnego żądania.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3, także w przypadku ujawnienia informacji poufnych przez podmioty osobowo lub kapitałowo powiązane z Usługobiorcą, jak również przez jego pracowników oraz pracowników podmiotów świadczących na rzecz Usługobiorcy usługi na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

§ 4.​​ AUTORSKIE ​​PRAWA​ ​MAJĄTKOWE

1. W ramach wynagrodzenia określonego i naliczonego zgodnie z § 2 Regulaminu, Usługodawca przenosi na Usługobiorcę pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do plików graficznych, treści oraz kodu źródłowego wytworzonych w ramach realizacji usługi przez Usługodawcę, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), w tym przede wszystkim w zakresie:
a) utrwalania na wszelkiego rodzaju nośnikach,
b) zwielokrotnienia dowolną techniką,
c) wprowadzania do pamięci komputera,
d) wykorzystania we wszelkiego rodzaju mediach,
e) wykorzystania i udostępniania osobom trzecim oraz we wszelkiego rodzaju formach przekazu,
f) wyświetlania, nadawania w różnego rodzaju mediach i środkach przekazu w tym urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach itp.)
g) udostępniania w formie treści serwisów internetowych itp.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych o których mowa w ust.1 nastąpi automatycznie (bez składania dodatkowych oświadczeń woli) z dniem zapłaty przez Usługodawcę ostatniej faktury z tytułu świadczenia usług.

3. Najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia usług, Usługodawca jest zobowiązany przekazać Usługobiorcy wytworzone pliki graficzne, treści oraz kod źródłowy.

§ 5.​​​ CZAS ​​OBOWIĄZYWANIA ​​USŁUG

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie faktury proformy oznacza zawarcie umowy dot., świadczenia usług, których warunki określa niniejszy Regulamin.

2. Umowę zawiera się na czas nieokreślony przy wyborze usługi cyklicznej lub na czas określony przy wyborze usługi jednorazowej, ustalony i zatwierdzony na Panelu CRM.

3. Każda ze stron może zakończyć współpracę na piśmie pod rygorem nieważności z jedno – miesięcznym terminem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług dla Usługobiorcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Usługobiorca narusza zapisy Regulaminu lub podejmuje działania utrudniające świadczenie Usług Usługodawcy lub korzysta z Usług Doradztwa-Ecommerce w sposób niezgodny z prawem lub dane podane przez Usługobiorcę podczas wyboru usługi są nieprawidłowe.

5. W przypadku zakończenia świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez stronę wypowiadającą Umowę.

6. Oświadczenia Stron dotyczące zakończenia świadczenia usług mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej.

§ 6. ​​INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely z siedzibą na ul. Wspólnej 1S, 45-839 Opole, adres e-mail: kontakt@doradztwo-ecommerce.pl, nr telefonu: 792 678 939:
a) Dane osobowe będą przetwarzane przez DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely w szczególności: 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) w celu:
– podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu:
– marketingu produktów lub usług własnych,
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
– prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;
c) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zapytań, zleceń, reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) bądź za pomocą logowania na platformie https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/

2. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych potrzeb klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną usługę/ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
a) prowadzanej działalności handlowej i internetowej klienta;
b) korzystania z usług doradczych, audytorskich i wdrożeniowych w zakresie handlu i transakcji internetowych e-commerce oraz
c) korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. platforma CRM https://panel.doradztwo-ecommerce.pl/

3. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

4. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www https://doradztwo-ecommerce.pl/rodo

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely,
– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. Osoba, której Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie punktu I zgodnie z RODO, ma prawo do:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt A)-H) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: kontakt@doradztwo-ecommerce.pl, bądź listownie na adres siedziby Administratora.

7. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu DORADZTWO-ECOMMERCE Marek Szekely) to: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), zleceniobiorcy i współpracownicy, partnerzy obsługi księgowo – kadrowej.

§ 7. ​​POSTANOWIENIA​​ KOŃCOWE

1. Usługobiorca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę ze swojego logotypu w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej wyłącznie w celach promocji osiągnięć Usługodawcy (wzmianka w portfolio, w materiałach promocyjnych, reklamowych, na stronie www, itp.).

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Ewentualne spory powstałe na gruncie wykonywania świadczenia usług rozpatruje sąd właściwy dla siedziby strony wnoszącej sprawę.

4. Doradztwo-Ecommerce jest uprawnione do zmiany Regulaminu świadczenia usług w czasie trwania świadczenia usług. Usługodawca w takim wypadku poinformuje Usługobiorcę o każdej zmianie z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu.

Informacje

Usługi

Copyright 2020 Pracownik na godziny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Weboholicy